Tuesday, October 30, 2018

Natječaj za mobilnost studenata u ljetnom semestru na Veleučilištu Chur u Švicarskoj - rok za prijavu 14.11.2018.


SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

dana 30. listopada 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA MOBILNOST STUDENATA

U OKVIRU ŠVICARSKO-EUROPSKOG PROGRAMA MOBILNOSTI

ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019.

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (u daljnjem tekstu Odjel) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata Odjela za provođenje perioda mobilnosti na Veleučilištu HTW Chur u Švicarskoj (u daljnjem tekstu Veleučilište) u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. (od 18. veljače 2019. – 5. srpnja 2019.) u sklopu Švicarsko-europskog programa mobilnosti (u daljnjem tekstu Natječaj).

U sklopu ovog Natječaja moguće je realizirati mobilnost na Veleučilištu, a u skladu s odredbama bilateralnog ugovora između Veleučilišta HTW Chur u Švicarskoj i Sveučilišta u Zadru, potpisanog u svibnju 2018. godine i koji je sastavni dio ovog Natječaja.

MOBILNOST STUDENATA

Svrha boravka studenata na Veleučilištu je studijski boravak koji podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Natječaj se raspisuje za ukupno 2  studenta s preddiplomske i diplomske razine studija, odnosno za 1 studenta preddiplomske razine i 1 studenta diplomske razine u trajanju od 5 mjeseci svaki. Za vrijeme mobilnosti student mora zadržati jednako opterećenje koje bi imao na matičnom studijskom programu, odnosno najmanje 3 ECTS boda po mjesecu mobilnosti (npr. ako student na mobilnosti ostaje 5 mjeseci mora ostvariti minimalno 15 ECTS bodova).

U iznimnim slučajevima, a u skladu s odlukom Odjela, studenti mogu tijekom studijskog boravka pisati završni/diplomski rad te su u tom slučaju dužni posjedovati prihvatno pismo tutora s institucije domaćina (tzv. Supervisor Acceptance Form) iz kojeg je razvidno da student ima podršku tutora na instituciji domaćinu kao i odobrenje mentora na matičnom odjelu za rad na završnom/diplomskom radu tijekom studijskog boravka. U takvim slučajevima nije nužno ostvariti minimalno opterećenje izraženo u ECTS bodovima.

ŠKOLARINA I STATUS STUDENTA

Studentima se tijekom studijskog boravka na Veleučilištu neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na Sveučilište u Zadru za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij kao i ispuniti ostale obaveze vezane za ovjeru i upis semestra.

OSIGURANJE

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u Švicarskoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište. Kartica europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO) mora vrijediti tijekom čitavog perioda mobilnosti u Švicarskoj.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora korisnicima isplaćuje se preko Švicarsko-europskog programa mobilnosti, i to u iznosu od 440,00 CHF mjesečno za mobilnost studenata.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:

 1. Student mora biti upisan u preddiplomski ili diplomski studijski program na Odjelu;
 2. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog ili njemačkog jezika, ovisno o tome pohađa li nastavu na engleskom ili njemačkom jeziku na Veleučilištu, i to u skladu s odredbama navedenim na mrežnim stranicama Veleučilišta (https://www.htwchur.ch/en/degree-programmes/international-studies/information-for-international-students/);    
 1. Student mora biti upisan u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija Odjela i imati ostvareno najmanje 60 ECTS bodova u vrijeme realizacije mobilnosti ukoliko se prijavljuju za studijski boravak;
 2. U iznimnim slučajevima, a u skladu s odlukom Odjela, studenti mogu tijekom studijskog boravka pisati završni/diplomski rad te su u tom slučaju dužni posjedovati prihvatno pismo tutora s institucije domaćina (tzv. Supervisor Acceptance Form) iz kojeg je razvidno da student ima podršku tutora na instituciji domaćinu kao i odobrenje mentora na matičnom odjelu za rad na završnom/diplomskom radu tijekom studijskog boravka. U takvim slučajevima nije nužno ostvariti minimalno opterećenje izraženo u ECTS bodovima. Obrazac prihvatnog pisma tutora studenti mogu dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju upitom na mail mkolega@unizd.hr.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU

 1. Prijavni obrazac (https://www.htwchur.ch/en/degree-programmes/international-studies/information-for-international-students/);
 2. Ugovor o studiranju potpisan od strane studenta i koordinatora na matičnom Odjelu (https://www.htwchur.ch/en/degree-programmes/international-studies/information-for-international-students/);
 3. Prijepis ocjena na engleskom jeziku;
 4. Potvrda o znanju jezika na engleskom jeziku;
 5. Kratko motivacijsko pismo na engleskom jeziku;
 6. Preslika putovnice ili osobne iskaznice;
 7. Dvije fotografije (dimenzije 3,5 x 4,5 cm).

 

KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira kandidata su:

 1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do navedenog roka (14. studenoga 2018. godine);
 2. Akademski uspjeh (ponderirani prosjek svih ocjena iznad 3,500) koji kandidatu nosi od 10 do 25 bodova;
 3. Pismo motivacije koje kandidatu nosi od 0 do 3 boda (pismo motivacije boduje se sukladno tri kriterija i to: kvaliteta obrazloženja akademske motivacije za mobilnost (1 bod), kvaliteta obrazloženja socio-kulturne motivacije za mobilnost (1 bod) te umijeće pisanog izražavanja (1 bod));
 4. Dodatni kriterij za odabir kandidata može biti intervju sukladno odluci Odjela.

ROK ZA PRIJAVU JE 14. STUDENOGA 2018. GODINE

NAKON OBJAVE REZULTATA

Svi kandidati bit će izvješteni o rezultatima Natječaja te će im biti omogućen uvid u popis kandidata koji su odabrani, na listi čekanja i/ili odbijeni. Popisi odabranih i odbijenih kandidata, kao i liste čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama Odjela. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na navedenim listama.

Odabrani kandidati bit će pozvani na informativni sastanak gdje će dobiti upute za daljnje procedure.

Obveze studenta tijekom studijskog boravka u inozemstvu bit će definirane Ugovorom o studiranju (tzv. Learning Agreement) koji sadrži popis kolegija koje će student pohađati na Veleučilištu uz pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem Ugovora i njegovim potpisivanjem od strane odgovorne osobe na matičnom odjelu jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti kao i razdoblje provedeno na inozemnoj visokoškolskoj instituciji. Ugovor o studiranju potpisuju također i odgovorne osobe na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, kao i sam student.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Odjelu u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Odjela. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno tajništvu Odjela. O žalbi odlučuje Odjel u roku od 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o žalbi.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Maja Kolega

Tel.: 023/200-642; Fax: 023/316-882

E-mail: mkolega@unizd.hr

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

*     *     *

Dodatni podaci se nalaze u sljedećim dokumentima i mrežnoj stranici:

Brošura o studiranju na Veleučilištu HTW Chur

Osnovni podaci za inozemne studente

htwchur.ch/exchange