Odjel za informacijske znanosti

ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

 

KONTAKTI: 

 

 

IME I TITULA

TEL./FAX

E-MAIL ADRESA

PROČELNICA

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

+385 (0)23 345 046

mtomic@unizd.hr

ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA

Doc. dr. sc. Drahomira Cupar

+385 (0)23 345 054

dcupar@unizd.hr

TAJNICA

Martina Šestan

+385 (0)23 345 053

tradil@unizd.hr

ECTS KOORDINATOR

Dr. sc. Mate Juric

+385 (0)23 345 011

mjuric@unizd.hr

 

ADRESA:

Odjel za informacijske znanosti

Ul. dr. Franje Tuđmana 24i

23000 Zadar

 

URL: 

http://iz.unizd.hr

 

NASTAVNICI: 

http://iz.unizd.hr/language/en-us/o-nama/djelatnici-i-suradnici

 

IME I TITULA

ZVANJE

TEL.

E-MAIL ADRESA

KONZULTA-

CIJE

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević

Redovita profesorica

+385 (0)23 345 046

istricev@unizd.hr

https://goo.gl/SVJdMo 

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Izvanredni profesor

+385 (0)23 345 058

jciric@unizd.hr

-II-

Izv. prof. dr. sc. Alessandro Gandolfo (20%)

Izvanredni profesor

+385 (0)23 345 046

agandolfo@unizd.hr

-II-

Izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski (80%)

Izvanredna profesorica

+385 (0)23 345 026

jadranka.stojanovski@unizd.hr

-II-

Doc. dr. sc. Marijana Tomić

Docentica

+385 (0)23 345 046

mtomic@unizd.hr

-II-

Doc. dr. sc. Ante Panjkota

Docent

+385 (0)23 345 026

apanjkot@unizd.hr

-II-

Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović

Docent

+385 (0)23 345 054

mdragija@unizd.hr

-II-

Doc. dr. sc. Franjo Pehar

Docent

+385 (0)23 345 011

fpehar@unizd.hr

-II-

Dr. sc. Drahomira Cupar

Docent

+385 (0)23 345 054

dcupar@unizd.hr

-II-

Doc. dr. sc. Krešimir Zauder

Docent

+385 (0)23 345 011

kzauder@unizd.hr

-II-

Doc dr. sc. Mirko Duić

Docent

+385 (0)23 345 026

mduic@unizd.hr

-II-

Dr. sc. Mate Juric

Poslijedoktorand

+385 (0)23 345 011

mjuric@unizd.hr

-II-

Nevenka Kalebić

Asistentica

+385 (0)23 345 046

nkalebic@unizd.hr

-II-

Nikolina Peša Pavlović

Asistentica

+385 (0)23 345 026

npesa@unizd.hr

-II-

Laura Grzunov

Asistentica

+385 (0)23 345 046

lgrzunov@unizd.hr

-II-

O NAMA:

Odjel za informacijske znanosti (OIZ) osnovan je 2003. godine. Nudi studijske programe na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Odjel je jedan od najmlađih na Sveučilištu u Zadru, aktivno sudjeluje u razvoju Sveučilišta i nastoji pridonositi njegovu ugledu. Naši studenti sposobni su koristiti najsuvremenije tehnologije i metode za različite stručne i istraživačke poslove, a odjel zapošljava nastavnike koji razumiju širi kontekst informacijskih sustava i usluga. Naš doktorski studij privlači studenate iz širokog spektra baštinskih institucija (knjižnica, arhiva i muzeja), ICT i izdavačkih tvrtki te istraživačkih / akademskih institucija. Naši najbolji studenti zapošljavaju se na istaknutim položajima u raznim akademskim, informacijskim i baštinskim ustanovama.

Trenutno, šest glavnih područja obrazovanja i istraživanja na Odjelu su:

• Informacijska i komunikacijska tehnologija i informacijski sustavi

• Organizacija, očuvanje i korištenje pisane baštine

• Oblikovanje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

• Istraživanja informacijskih potreba i čitateljskih navika

• Informacijska pismenost i informacijski sustavi u obrazovanju

• Upravljanje promjenama u izdavaštvu i znanstvenoj komunikaciji

U svim navedenim područjima imamo (inter) nacionalno priznate pojedince. OIZ planira graditi i održavati tu snagu, a tijekom narednih nekoliko godina proširiti i na druga područja: interakciju čovjek-računalo, društvenu informatiku, oblikovanje inovativnih informacijskih i obrazovnih materijala / pomagala te komunikacijske studije.

Odjel je uspostavio vrlo snažne međunarodne odnose kroz organizaciju brojnih međunarodnih konferencija (LIDA 2009-2020, ISI 2015, ISIC 2016, PUBMET 2014-2020 i niz doktorskih škola) kroz programe mobilnosti Erasmus i CEEPUS i kroz članstva u međunarodnim organizacijama (ASIST, IFLA, Euclid, ALISE, ICARUS).

Revidirani preddiplomski i diplomski studijski programi Informacijskih znanosti akreditirani su 2014. godine. Proširili su teme knjižnične i informacijske znanosti (LIS) na izdavačke i arhivske studije i zamijenili postojeće LIS programe u 2015./2016. Revidirani studijski programi informacijskih znanosti nastoje educirati kompetentne stručnjake koji će biti osposobljeni za rad u stalno promjenjivom okruženju i društvu na koje utječe sve veća primjena i korištenje ICT-a, novi načini organiziranja i širenja informacija i novi načini komuniciranja. Ove promjene zahtijevaju inovativne načine upravljanja informacijskim institucijama, stvaranje i pružanje novih usluga kroz koje će ove ustanove dodatno otvoriti svojoj zajednici / zajednicama te pronaći načine za izravni doprinos gospodarskom i društvenom razvoju na lokalnoj i nacionalnoj razini (upravljanje informacijama i dodavanje vrijednost zabilježenom znanju).

 

STUDIJSKI PROGRAMI

 

Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti

(jednopredmetni)

 

Trajanje studija: 

6 semestara

 

Uvjeti upisa na studij: 

Završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura.

 

Kompetencije koje se stječu po završetku studiranja: 

Nakon završenog PREDDIPLOMSKOG studija student će biti u stanju:

 1. prepoznati osnovna obilježja polja, njegovih grana i područja konvergencije informacijskih i srodnih djelatnosti
 2. poznavati i razumjeti osnovna ishodišta i pravce razvoja kulture i civilizacije 
 3. prepoznati temeljne termine i koncepte u području informacijskih i komunikacijskih znanosti
 4. razumjeti i tumačiti važnost, ciljeve i zadaće  informacijskih ustanova u društvu 
 5. razumjeti utjecaj računala i informacijsko-komunikacijskih sustava na pojedince, organizacije i društvo
 6. demonstrirati stečena znanja i vještine u području  selekcije, organizacije, pohrane, čuvanja, pretraživanja i   dohvata  informacija 
 7. razumjeti i primijeniti suvremene koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama 
 8. primijeniti znanja i vještine u korištenju  suvremenih tehnologija i alata pri odabiru, radu i/ili administriranju na računalu temeljenih informacijskih sustava
 9. razumjeti i primijeniti temeljna načela poslovanja informacijskih ustanova u skladu s profesionalnim, etičkim, pravnim i sigurnosnim načelima i odgovornostima
 10. primijeniti znanja i demonstrirati vještine u izgradnji i zaštiti fizičkih i digitalnih zbirki građe u informacijskim ustanovama  i  na mreži
 11. prepoznati informacijske potrebe i ponašanja ljudi i sudjelovati u oblikovanju   i provođenju informacijskih usluga
 12. pomagati pri izvođenju programa informatičkog i informacijskog opismenjavanja
 13. primijeniti stečena znanja  i vještine u radu sa sustavima i korisnicima u  baštinskim ustanovama i nakladništvu u okviru njihove  obrazovne, kulturne i društvene uloge; 
 14. sudjelovati u pripremi informacijskih i obrazovnih materijala i pomagala u informacijskim ustanovama
 15. demonstrirati pismene i govorne komunikacijske vještine u komunikaciji s javnostima, korisnicima i pri posredovanju informacija u profesionalnoj zajednici
 16. prepoznati problemske situacije (konkretne, virtualne i simulacije)  
 17. primijeniti društvene vještine sudjelujući u grupnom i timskom radu 
 18. sudjelovati u projektnom radu
 19. unaprjeđivati vještine samostalnog i cjeloživotnog učenja poradi daljnje formalne ili neformalne izobrazbe

 

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: 

Prvostupnik informacijskih znanosti

 

Popis kolegija po semestrima:

Šifra predmeta

SEMESTAR

Status predmeta

Sati tjedno

ECTS

P

P

E

1. SEMESTAR

IZP101

Orijentacijski praktikum

O

 

1

1

2

IZP102

Osnove informacijske tehnologije

O

1

 

2

6

IZP103

Osnove usmene i pisane kulture

O

2

2

 

8

IZP104

Pretraživanje informacija

O

1

 

2

5

IZP105

Uvod u logiku

O

2

 

1

4

IZP106

Tjelesna i zdravstvena kultura

O

 

 

2

1

IZP107

Engleski jezik struke I.

O

1

 

1

2

IZP108

Drugi strani jezik

O

1

 

1

2

2. SEMESTAR

IZP201

Uvod     u studij informacijskih znanosti

O

2

2

2

8

IZP202

Uvod u znanstveno- istraživački rad

O

1

1

2

7

IZP203

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

O

1

 

3

7

IZP204

Tjelesna i zdravstvena kultura

O

 

 

2

1

IZP205

Engleski jezik struke II.

O

1

 

1

2

IZP206

Drugi strani jezik

O

1

 

1

2

3. SEMESTAR

IZP301

Organizacija informacija I.

O

2

 

2

7

IZP302

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova

O

2

 

2

7

IZP303

Osnove nakladništva i knjižarstva

O

2

2

 

5

IZP403

Osnove programiranja

O

1

 

2

6

IZP305

Strani jezik

O

1

 

1

2

 

Izborni predmet

E

 

 

 

3

4. SEMESTAR

IZP401

Organizacija informacija II.

O

2

1

2

6

IZP407

Statistika za informacijske stručnjake

O

1

 

2

5

IZP304

Oblikovanje baza podataka

O

1

 

2

6

IZP404

Uvod u sociologiju knjige i čitanja

O

2

2

 

6

IZP405

Strani jezik

O

1

 

1

2

IZP406

Praktičan rad

O

 

 

4

2

 

Izborni predmet

E

 

 

 

3

5. SEMESTAR

IZP501

Metodologija istraživanja u društvenim znanostima

O

1

 

2

5

IZP502

Informacijski sustavi u obrazovanju

O

2

 

1

6

IZP503

Sustavi za predmetno označivanje i pretraživanje

O

2

 

1

6

IZP505

Upravljanje podacima

O

1

 

2

4

IZP504

Praktičan rad

O

 

 

4

4

 

Izborni predmeti

E

 

 

 

8

6. SEMESTAR

IZP601

Uvod u studije o korisnicima informacija 

O

2

2

 

6

IZP602

Digitalna multimedija

O

1

 

2

6

IZP603

Završni rad

O

 

 

4

5

IZP604

Završni ispit

O

 

 

2

4

 

Izborni predmeti

E

 

 

 

9

 

Diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti

(jednopredmetni)

 

Trajanje studija: 

4 semestra

 

Uvjeti upisa na studij: 

Završen preddiplomski studij iz informacijskih znanosti, prosjek ocjena 3,5 i preporuka dvaju nastavnika. 

Završen bilo koji drugi preddiplomski studij uz razlikovne ispite ovisno o prethodnom studiju (izvanredni studij), odnosno uz pohađanje i uspješan završetak uvodnog programa u studij u trajanju od četiri tjedna (redovni studij).

Obvezno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za upis na izvanredni studij predviđen je razredbeni postupak u kojem studenti polažu   ispit prema objavljenoj literaturi. Ovisno o prethodnom studiju (preddiplomskom ili predbolonjskom) i radnom iskustvu u informacijskim ustanovama, studenti polažu jedan do tri predviđena predmeta.

 

Kompetencije koje se stječu po završetku studiranja: 

Nakon završenog DIPLOMSKOG studija student će biti u stanju:

 1. razumjeti teorijske misli i tumačiti teorijske modele te razvojne pravce i nove trendove u polju informacijskih i komunikacijskih djelatnosti i znanosti
 2. prepoznati temeljne probleme i pitanja u području informacijskih znanosti i primijeniti odgovarajuće metodološke pristupe i tehnike u njihovu istraživanju 
 3. razumjeti i tumačiti društvene i etičke norme i ponašanje u informacijskim i komunikacijskim procesima
 4. pokazati umješnost i primijeniti teorijska znanja i vještine pri selekciji, organizaciji, pretraživanju, dohvatu i vrednovanju  informacija, te  oblikovanju, održavanju, razvijanju i vrednovanju informacijskih sustava i pomagala 
 5. razumjeti i tumačiti društveno-ekonomski i kulturni kontekst u kojemu djeluju informacijske ustanove i mreže i njihovu društvenu ulogu te samostalno interpretirati utjecaj računala i informacijsko-komunikacijskih sustava na pojedince, organizacije i društvo
 6. prepoznati i tumačiti filozofijske odrednice informacije 
 7. prepoznati i tumačiti postojeće modele i razvojne trendove u istraživačkim procesima te procesima prijenosa i vrednovanja znanstvenih informacija i komunikacijskih procesa u znanosti
 8. razumjeti i vješto primijeniti znanja i vještine u korištenju   suvremenih tehnologija i alata pri odabiru, stvaranju i/ili administriranju na računalu temeljenih informacijskih sustava
 9. razumjeti, tumačiti i primijeniti temeljna načela upravljanja informacijskim ustanovama, uključujući planiranje i izgradnju odgovarajućih fizičkih i mrežnih prostora, u skladu s profesionalnim, etičkim, pravnim i sigurnosnim načelima i odgovornostima
 10. razumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe pri istraživanjima i razvoju organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanju organizacije i organizacijske strukture
 11. primijeniti znanja i demonstrirati vještine u upravljanju fizičkim i digitalnim zbirkama građe, uključujući njihovu pohranu i zaštitu, u informacijskim ustanovama i na mreži
 12. sustavno istraživati i analizirati informacijske potrebe i ponašanja ljudi 
 13. prepoznavati važnost, istraživati probleme i pokretati procese oblikovanja i provođenja novih oblika informacijskih usluga
 14. odabirati, vrednovati, primijeniti i upravljati informacijskim i računalnim sustavima u  baštinskim ustanovama i nakladništvu u okviru njihove  obrazovne, kulturne i društvene uloge 
 15. demonstrirati inovativnost u dizajniranju informacijskih i obrazovnih materijala i pomagala 
 16. demonstrirati visoku razinu pismene i govorne komunikacijske vještine u komunikaciji s javnostima, korisnicima i pri posredovanju informacija u profesionalnoj zajednici
 17. prepoznati probleme u upravljanju informacijskim ustanovama, sustavima i mrežama (konkretne, virtualne i simulacije) te ponuditi opcije za njihovo rješavanje 
 18. znalački primijeniti društvene vještine u grupnom i timskom radu 
 19. prepoznati i rješavati probleme u sklopu pilot projekata 
 20. sustavno unaprjeđivati vještine samostalnog i cjeloživotnog učenja

 

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija:

Magistar informacijskih znanosti

 

Popis kolegija po semestrima:

Course unit code

SEMESTAR

Status

Hours per week

ECTS

L

S

E

1. SEMESTAR

IZD101

Informacijsko društvo

O

2

2

 

6

IZD102

Teorija i praksa organizacije informacija

O

2

1

1

7

IZD103

Upravljanje informacijskim ustanovama

O

1

2

 

6

IZD104

Praksa

O

 

 

6

3

 

Izborni predmeti

E

 

 

 

8

2. SEMESTAR

IZD201

Informacijsko ponašanje korisnika

O

1

2

 

5

IZD202

Rudarenje podataka

O

1

 

2

5

IZD203

Kulturalne studije

O

2

2

 

4

IZDK201

Upravljanje zbirkama informacija

O

2

1

 

6

IZDK202

Digitalna humanistika

O

2

1

 

6

 

Izborni predmet

E

 

 

 

4

3. SEMESTAR

IZD301

Filozofija informacije

O

2

1

 

4

IZD302

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

O

2

 

2

6

IZD303

Praktični rad i pilot projekt

O

 

2

4

4

IZDK301

Vrednovanje informacijskih usluga

O

1

2

1

6

IZDK302

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

O

2

 

2

6

 

Izborni predmet

E

 

 

 

4

4. SEMESTAR

IZD401

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

O

1

 

2

4

IZD402

Praktikum, izrada i obrana diplomskog rada

O

 

9

 

18

 

Izborni predmeti

E

 

 

 

8