Odjel za informacijske znanosti

Obavijest o raspisivanju natječaja za upis studenata u prvu godinu Izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti (4. krug natječaja)

Raspisan je natječaj za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 35 polaznika, od toga 30 hrvatskih i 5 stranih državljana.

Prijave za upis na jednopredmetni izvanredni sveučilišni studij informacijskih znanosti predaju se u elektroničkom obliku na propisanim obrascima od do 4. studenog 2022.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu upisa nalaze se u natječaju dostupnom ovdje i ovdje.

Oni kandidati koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti dužni su polagati razredbeni ispit koji će se održati 4. studenog 2022. s početkom u 16:00 sati na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i) učionica 123.

Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Literatura za pripremu razredbenog ispita je dostupna ovdje.

Prijave na razredbeni ispit podnose se u elektroničkom obliku na propisanim obrascima. Poveznica na obrasce za prijavu bit će pravovremeno objavljena na www.unizd.hr.

Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti se izvodi na hrvatskom jeziku.

Studij se izvodi fizički, u zgradi Novog kampusa Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, prema rasporedu.

Važna napomena: Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti se u akad. god. 2022./2023. neće izvoditi ukoliko je broj prijavljenih  pristupnika manji od 13.

Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a prije kraja zimskog semestra (2 x 5.500,00 kn). Uplatnice za školarinu se isključivo preuzimaju u Odjelnom tajništvu.

Prijave za upis predaje se osobno u tajništvu na propisanim obrascima do 4. studenog 2022., ili se mogu poslati preporučenom pošiljkom (najmanje tri dana prije isteka roka) na adresu:

Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Prijava na Natječaj za upis na Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar, Hrvatska

Kandidati koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni izvanredni studij Informacijske znanosti prijavi prilažu:

a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja,

b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e-Građani),

d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),

e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razredbeni postupak predviđen (za jednopredmetni studij po 200,00 kn). Uplatnice se preuzimaju u odjelnom tajništvu.

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Više informacija o potrebnoj prijavnoj dokumentaciji vidjeti u cjelovitom tekstu Natječaja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: iznanosti@unizd.hr