Odjel za informacijske znanosti

Na temelju članka 16., stavka 1. i članka 54. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta u Zadru od 22. listopada 2012. i članka 35. Pravilnika o radu sveučilišnog Odjela za informacijske znanosti od 15. svibnja 2012. Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti na sjednici održanoj 1. veljače 2017. godine donosi

 

PRAVILNIK

O STRUČNOJ PRAKSI STUDENATA PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA ODJELA ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

I. NAČELA, CILJEVI I UVJETI IZVOĐENJA STRUČNE PRAKSE

Članak 1. Opći uvjeti

Pravilnikom o stručnoj praksi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za informacijske znanosti (u daljnjem tekstu: Odjel) uređuju se uvjeti i način obavljanja stručne prakse studenata Odjela. Stručna praksa obvezni je kolegij na redovnom i izvanrednom studiju.

Svi izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2. Načela

Temeljna su načela organizacije i provođenja stručne prakse osiguravanje svrsishodnosti i kvalitete stručne prakse, njezine primjerenosti sadržaju obrazovnog programa i razini studija, stručnog vođenja, poštivanja etičkih načela, poticanja osobne odgovornosti studenata i odgovornosti ustanove te podrške mobilnosti studenata.

Članak 3. Ciljevi

 1. Osnovni ciljevi stručne prakse su stjecanje novih spoznaja, vještina i kompetencija studenata, prilagodba studenata specifičnim zahtjevima tržišta rada, nadopuna, praktična provjera i primjena stručnih znanja usvojenih tijekom studija, stjecanje stručnog iskustva, razvijanje odgovornosti prema uspješnom izvršavanju zadataka, razvoj komunikacijskih vještina u radu s korisnicima i promocija suradnje Odjela s AKM i drugim ustanovama.
 2. Stručnom praksom studenti se pripremaju za budući samostalan i timski rad, odnosno primjenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja u profesionalnom radu.

Članak 4. Izvođenje

 1. Stručna praksa obvezni je dio nastavnog procesa. Obavljaju je studenti preddiplomskog i diplomskog (redovnog i izvanrednog) studija informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru koji nakon završetka školovanja stječu naziv prvostupnik/prvostupnica informacijskih znanosti i magistar/magistra informacijskih znanosti. Studenti stručnu praksu mogu obavljati u zemlji i inozemstvu.
 2. Studenti prve godine preddiplomskog studija nemaju stručnu praksu.
 3. Dinamika izvođenja studentske prakse provodi se prema aktualnom redu predavanja.
 4. Na preddiplomskom studiju, studenti prve godine nemaju stručnu praksu. Za studente druge godine, praksa traje 60 sati i počinje u ljetnom semestru. Za studente treće godine praksa traje 60 sati u zimskom semestru.
 5. Na diplomskom studiju, stručna praksa traje 90 sati u zimskom semestru za studente prve godine, a 60 sati u zimskom semestru za studente druge godine.
 6. Svi studenti dužni su obaviti praksu najkasnije do kraja semestra unutar kojeg je obavljaju.
 7. Studenti izvanrednog studija koji su zaposleni u AKM ustanovama nisu dužni obavljati stručnu praksu, već u dogovoru s koordinatorom prakse trebaju dostaviti potvrdu o zaposlenju kao i Izvješće o implementiranoj usluzi u ustanovi u kojoj su zaposleni. (v. čl. 10).
 8. Ostali studenti izvanrednog studija obavljaju praksu u trajanju od 90 sati za prvu godinu i 60 sati za drugu godinu izvanrednog diplomskog studija.

Članak 5. Ustanove

 1. Koordinator prakse izrađuje plan stručne prakse i tome obavještava studente. Studenti su se dužni držati priložene upute iz plana stručne prakse.
 2. Stručna praksa može se obavljati u različitim informacijskim i baštinskim ustanovama (knjižnicama, arhivima, muzejima, knjižarama, nakladničkim i uredničkim ustanovama, organizacijama, udrugama itd.), privatnim tvrtkama, radom u digitalnom nakladništvu, radom na informacijskim sustavima, repozitorijima i portalima, kao i na uspostavljanju informacijskih sustava, repozitorija ili portala pri drugim ustanovama.
 3. Stručna praksa može se provoditi u okviru znanstveno-stručnih skupova u kojima je Odjel organizator ili suorganizator.
 4. O stručnoj praksi koja se provodi u ustanovama koje nisu navedene pod (2), odluku donosi Stručno vijeće Odjela.
 5. Popis ustanova u kojima se može obavljati stručna praksa utvrđuje Stručno vijeće Odjela, na temelju prethodne suglasnosti svake ustanove da prihvaća načela, ciljeve i način provođenja stručne prakse.
 6. Stručna praksa može se provoditi u okviru studentske mobilnosti pri instituciji domaćinu. Tako obavljenoj praksi dodjeljuje se odgovarajući broj ECTS-a prema procjeni koordinatora prakse.
 7. Ustanova koja izvodi stručnu praksu mora imati dobro definirane sadržaje, poslove i zadatke te ishode stručne prakse, a uključuje se u nastavni proces kao partner i aktivan suradnik.
 8. Odjel i ustanova u kojoj student obavlja praksu sklapaju Ugovor o suradnji te broju studenata koji u njezinim prostorima mogu izvoditi praktični rad.

Članak 6. Odabir ustanove

 1. Student može samostalno predložiti ustanovu u kojoj će obavljati praksu, ali ne smije samostalno, bez znanja pročelnika ili koordinatora stručne prakse dogovarati obavljanje prakse u ustanovama s kojima Odjel nema dogovorenu suradnju.
 2. Student može obavljati stručnu praksu u više ustanova u dogovoru s koordinatorom prakse.
 3. Prije odlaska na praksu u Ustanovu studenti su dužni u tajništvu Odjela ovjeriti odgovarajući dopis o obavljanju prakse.

 

II. ORGANIZACIJA I NAČIN IZVOĐENJA STRUČNE PRAKSE

Članak 7. Suradnja

 1. Organizacija i izvođenje stručne prakse počiva na suradnji, timskom radu i koordinaciji ustanova i osoba odgovornih za izvođenje stručne prakse te na obvezi redovitog izvješćivanja o rezultatima obavljene prakse. Radi uspješnog izvođenja stručne prakse u cjelini, imenuju se koordinator stručne prakse i mentori u suradničkim ustanovama kao odgovorne osobe za njezino kvalitetno izvođenje.
 2. Stručno vijeće Odjela imenuje koordinatora stručne prakse iz redova zaposlenika ili suradnika Odjela.

Članak 8. Obveze koordinatora prakse

Koordinator stručne prakse ustrojava izvođenje prakse i u tom cilju:

- izrađuje plan izvršenja prakse za svaki semestar (svaku akademsku godinu)

- osigurava kod ustanova u kojima se obavlja praksa dovoljan broj mjesta i termine za obavljanje prakse

- vodi popis mentora u suradničkim ustanovama

- zaprima i arhivira izvještaje o provedenoj praksi, sastavlja godišnje izvještaje

- obavlja sve druge poslove kako bi se osiguralo kvalitetno izvođenje prakse.

Članak 9. Obveze ustanove i mentora

 1. Ustanova u kojoj se obavlja praksa definira poslove i zadatke na kojima će studenti raditi i osigurava jednog ili više mentora u skladu s brojem studenata koje prima na praksu, složenošću poslova koje obavljaju, veličinom fonda i raznovrsnošću građe te brojem korisnika.
 2. Mentor je djelatnik Ustanove s odgovarajućim stručnim obrazovanjem.
 3. Mentor osigurava kvalitetno izvođenje prakse, dodjeljuje radne zadatke, nadzire njihovo provođenje te pruža potrebnu podršku studentu.

Članak 10. Dnevnik prakse

 • Svaki student vodi Dnevnik prakse u kojem detaljno opisuje obavljene poslove te vrijeme utrošeno za njihovo obavljanje. Pri tome se potiče kritičko promišljanje studenta koji može iznijeti svoje primjedbe, sugestije i komentare vezane uz unaprjeđivanje poslova na kojima radi.
 • Studenti izvanrednog diplomskog studija koji rade u AKM ustanovama umjesto Dnevnika prakse predaju Izvješće o implementiranoj usluzi (v. čl. 12).
 • Za svakog studenta koji je obavio stručnu praksu mentor u Ustanovi potpisuje Potvrdu o obavljenoj praksi, na kojoj se mora nalaziti i pečat Ustanove.
 • Studenti su dužni mentorima u Ustanovi predati Dnevnik prakse i evidenciju sati.
 • Mentor u Ustanovi ne ocjenjuje praksu, već nastavnik/mentor godine. Mentor u Ustanovi može vratiti Dnevnik studentu na ispravak, a na temelju valjanog Dnevnika mentor u Ustanovi izdaje studentu Potvrdu o obavljenoj praksi.
 • Ovjerenu potvrdu o obavljenoj praksi studenti predaju mentoru godine prilikom unosa potpisa u indeks.
 • Dnevnik prakse student mora pohraniti u e-učionicu Odjela (Merlin) na za to predviđeno mjesto.

 

III. SADRŽAJ, POSLOVI I ZADACI STRUČNE PRAKSE

Članak 11. Poslovi na preddiplomskom studiju

 1. Studenti druge godine preddiplomskog studija informacijskih znanosti za vrijeme prakse trebaju samostalno ili pod nadzorom mentora obavljati zadatke kako slijede u Prilogu I.

Članak 12. Poslovi na diplomskom studiju

 1. Poslovi koje studenti prve i druge godine redovnog i izvanrednog diplomskog studija obavljaju mogu uključivati složenije poslove koji su navedeni u prethodnom članku (čl. 11.) i u Prilogu I. ili se baviti sa specijaliziranim poslovima karakterističnim za ustanovu u kojoj obavljaju praksu.
 2. Studenti izvanrednog studija koji su zaposleni u AKM ustanovama nisu dužni obavljati praksu, već u svojoj ustanovi implementirati uslugu prema uputama koordinatora prakse i o tome predati pismeno izvješće.

 

IV. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 13. Odredbe obavljanja prakse

 1. Stručna praksa je obvezna.
 2. Student redovnog i izvanrednog studija, u dogovoru s koordinatorom prakse može biti potpuno ili djelomično oslobođen stručne prakse, ako je prethodno obavljao ili obavlja poslove navedene u čl. 11. i 12., ovisno o razini studija, u slučaju bolesti ili u slučaju neke druge privremene spriječenosti. Student podnosi molbu koordinatoru stručne prakse radi oslobađanja od stručne prakse. Uz navođenje razloga zbog kojih traži potpuno ili djelomično oslobađanje od prakse, student prilaže i potvrdu pravne osobe za koju je obavljao određene poslove i opis poslova koje je obavljao, liječničku potvrdu o privremenoj spriječenosti za obavljanje stručne prakse ili drugu potvrdu kojom dokazuje razloge zbog kojih traži oslobađanje od stručne prakse.

Članak 14. Načela poslovne etike i zaštite tajnosti i privatnosti

 1. Za vrijeme obavljanja stručne prakse student je dužan ponašati se u skladu s etičkim pravilima Sveučilišta u Zadru te pravilima i propisima Ustanove u kojoj obavlja praksu.
 2. Za vrijeme obavljanja stručne prakse student je dužan osigurati tajnost određenih poslovnih procesa (npr. lozinke za online pristup, povjerljivih informacija kojima ima pristup i sl.). Radi reguliranja navedenih pitanja, student prije početka obavljanja prakse potpisuje Etički dokument, koji se nalazi na e-učionici.
 3. Ako student nije pokazao primjeren interes za rad tijekom obavljanja stručne prakse, nije poštivao temeljna pravila i propise ustanove ili je svojim ponašanjem narušavao norme ponašanja i komuniciranja s osobljem ili korisnicima, Ustanova može prekinuti daljnje obavljanje stručne prakse, uskratiti ovjeru uvjerenja o položenoj praksi te o tome obavijestiti koordinatora prakse.
 4. Ako je u Ustanovi povrijeđeno pravo studenta na kvalitetno i primjereno obavljanje stručne prakse koje mu je zajamčeno Pravilnikom, njegov osobni integritet ili druga prava, student je dužan o tome obavijestiti mentora i koordinatora stručne prakse. U slučaju vrlo narušenih odnosa, student može zatražiti da stručnu praksu nastavi u drugoj ustanovi.

Članak 15. Izmjene Popisa poslova

Popisi poslova u Prilozima (Prilog I. i Prilog II.) ovog pravilnika mogu se dopunjavati ili mijenjati u skladu s potrebama. O tome odluku donosi Stručno vijeće Odjela. Izmjene u popisu poslova ne zahtijevaju promjenu Pravilnika.

 

Pročelnik Odjela za informacijske znanosti

doc. dr. sc. Franjo Pehar

 

 

PRILOG I.: MOGUĆI POSLOVI I ZADACI STRUČNE PRAKSE NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU

 1. AKM ustanove

Nabava građe i izgradnja zbirki:

 • upoznavanje s kriterijima oblikovanja zbirki različitih medija, formata i nosača pri planiranju i provedbi postupaka nabave
 • sudjelovanje u izradi desiderate
 • upoznavanje s autorskopravnim pitanjima (copyright i licenciranje) i njihovom primjenom u praksi kod tiskane građe (fotokopiranje), kao i one digitalne (prava pristupa i korištenja)
 • upoznavanje s posebnostima nabave komercijalne digitalne građe, npr. strukturom i sadržajima ugovora s izdavačima
 • upoznavanje s posebnostima stvaranja, oblikovanja, organizacije, pristupa i pohrane digitalne građe (npr. digitalni repozitoriji, digitalne zbirke i sl.)
 • sudjelovanje u poslovima digitalizacije građe te daljnje obrade, organizacije, osiguravanja pristupa i pohrane digitalizirane građe.

Obrada građe:

 • upoznavanje s različitim shemama metapodataka za opis tiskane, digitalne i drugih vrsta građe u svrhu pretraživanja, upravljanja, autentifikacije i dr.
 • upoznavanje s poslovima katalogizacije, klasifikacije i inventarizacije
 • upoznavanje s posebnostima obrade digitalne građe kako komercijalne tako i one u otvorenom pristupu.

Zaštita tiskane građe:

 • saniranje ugrožene građe: čišćenje od plijesni i nametnika, odstranjivanje drugih materijala koji oštećuju građu
 • stavljanje zaštitne ambalaže na knjige i drugu tiskanu građu
 • evidentiranje i premještanje oštećene građe
 • tehnička obrada građe.

Revizija i otpis knjižnične građe:

 • sudjelovanje u reviziji građe u skladu s važećim Pravilnikom za reviziju i otpis knjižnične građe prema postupcima koje odredi knjižnica
 • sudjelovanje u redovitom ili povremenom izdvajanju oštećenih ili uništenih publikacija iz fonda.

Rad sa starom i rijetkom građom

 • upoznavanje s načelima i kriterijima izgradnje zbirke stare i rijetke građe
 • sudjelovanje u obradi stare i rijetke građe prema standardu za obradu ISBD(A)
 • upoznavanje s različitim shemama metapodataka za opis, pretraživanje, upravljanje, autentifikaciju i ostalo.

Zbirke od posebnog značenja:

 • upoznavanje sa značajkama posebnih vrsta građe
 • sudjelovanje u izgradnji i upravljanju zbirkama od posebnog značenja.

Rad s korisnicima i informacijska služba:

 • poslovi posudbe i razduživanja građe
 • poslovi komuniciranja s fizičkim i udaljenim korisnicima
 • poslovi ispunjavanja različitih korisničkih zahtjeva
 • individualno usmjeravanje i upoznavanje korisnika s vrstama i organizacijom građe, službama i uslugama te mogućnostima i načinima korištenja građe i informacija
 • samostalno rješavanje informacijskih upita korištenjem kataloga, repozitorija, arhiva, baza podataka i web prostora
 • sudjelovanje u organizaciji korisničkog vrednovanja informacijskih izvora i usluga
 • sudjelovanje u uslugama tekućih obavijesti (npr. prinova)
 • izrada i primjena različitih marketinških pomagala
 • komunikacija s korisnicima osobno i putem elektroničke pošte, IM-a i društvenih mreža.

Obrazovanje korisnika:

 • poučavanje korisnika o načinima i tehnikama pretraživanja, pregledavanja i korištenja informacijskih izvora i usluga u Ustanovi
 • sudjelovanje u organizaciji seminara, radionica, tečajeva, demonstracija, predavanja i drugih oblika obrazovanja korisnika (na lokaciji ustanove i online) s ciljem informacijskog opismenjavanja korisnika
 • sudjelovanje u izradi različitih obavijesnih i obrazovnih materijala za korisnike.

Komuniciranje s javnošću:

 • upoznavanje opće politike Ustanove, planova razvoja i marketinškog koncepta
 • praćenje i istraživanje javnog mišljenja o Ustanovi
 • sudjelovanje u provedbi planiranih aktivnosti javnoga djelovanja
 • sudjelovanje u pripremi i ocjeni marketinških programa Ustanove.

 

Prilog II: MOGUĆI POSLOVI I ZADACI STRUČNE PRAKSE NA DIPLOMSKOM STUDIJU

Studenti prve i druge godine diplomskog studija (redovni i izvanredni studij), uz poslove navedene u ovom Prilogu, mogu obavljati i poslove iz Priloga I.

         A. Projekti

Suradnja na projektima Ustanove u dogovoru s koordinatorom stručne prakse ili na projektima Odjela u dogovoru s voditeljima projekata.

         B. Znanstveni i stručni skupovi, ljetne škole i sajmovi

Suradnja u pripremi, organizaciji i održavanju skupova, ljetnih škola i sajmova u dogovoru s odgovornim zaposlenicima Odjela uključenim u organizaciju.

          C. AKM ustanove

Nabava građe i izgradnja zbirki:

 • primjena kriterija oblikovanja zbirki različitih medija, formata i nosača u praksi, te aktivno sudjelovanje u planiranju i provedbi nabave
 • aktivno sudjelovanje u izradi desiderate
 • aktivno sudjelovanje u osiguravanju podrške korisnicima vezano uz autorskopravna pitanja (copyright i licenciranje) i njihove primjene u praksi kod tiskane građe (fotokopiranje), kao i one digitalne (prava pristupa i korištenja)
 • sudjelovanje u nabavi komercijalne digitalne građe uz detaljno proučavanje strukture i sadržaja ugovora s izdavačima
 • sudjelovanje u stvaranju, oblikovanju, organizaciji, osiguravanju pristupa i pohrani digitalne građe (npr. digitalni repozitoriji, digitalne zbirke i sl.)
 • aktivno sudjelovanje u poslovima digitalizacije tiskane građe i daljnje obrade, organizacije, osiguravanje pristupa i pohrane digitalizirane građe
 • sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz otvoreni pristup informacijama
 • aktivno sudjelovanje u istraživanju potreba korisnika, vrednovanju fonda i obradi statističkih i drugih podataka
 • aktivno sudjelovanje u pročišćavanju fonda prema važećim kriterijima Ustanove

Rad sa starijom i rijetkom građom:

 • primjena načela i kriterija izgradnje zbirki stare i rijetke građe
 • aktivno sudjelovanje u obradi stare i rijetke građe prema standardu za obradu ISBD(A)
 • aktivno korištenje metapodataka za opis, pretraživanje, upravljanje informacijama, autentifikaciju i ostalo.

Posebne knjižnične zbirke:

 • rad na izradi posebne tiskane ili digitalne knjižnične zbirke
 • sudjelovanje u obradi posebnih vrsta građe.

Rad s korisnicima i informacijska služba:

 • komuniciranje s fizičkim i udaljenim korisnicima i prepoznavanje njihove informacijske potrebe
 • individualno usmjeravanje i upoznavanje korisnika s vrstama, organizacijom i fizičkim rasporedom građe, službama i uslugama te mogućnostima i načinima korištenja građe i informacija
 • poučavanje korisnika o metodama i tehnikama korištenja dostupnim informacijskim izvorima i uslugama u ustanovi i na mreži za samostalno pretraživanje
 • samostalno rješavanje upita i pronalaženje obavijesti jednostavnim tehnikama računalnog i ručnog pretraživanja kataloga
 • samostalno i učinkovito pretraživanje dostupnih tiskanih informacijskih izvora u knjižnici
 • samostalno i učinkovito pretraživanje interneta i online dostupnih baza podataka
 • pomaganje u ponudi usluga tekućih obavijesti (izlaganje prinova i selekcija građe za biltene prinova)
 • izradba različitih marketinških pomagala
 • prikupljanje podataka za ocjenu rada informacijske službe
 • ovladavanje različitim alatima za komunikaciju s udaljenim korisnicima, npr. putem elektroničke pošte, IM-a i društvenih mreža.

      D. Nakladnička djelatnost

 • rad na poslovima uređivanja, marketinga i distribucije knjiga, časopisa i drugih materijala, posebice onih u otvorenom pristupu
 • sudjelovanje na sajmovima knjiga i organizaciji promocija

      E. Knjižarski poslovi

 • organizacija tiskanih knjiga na policama po kategorijama (npr. publicistika, beletristika, stručna izdanja...)
 • sudjelovanje u nabavi
 • uređenje izloga
 • rad na blagajni

      F. Arhivistički poslovi

 • paginiranje i popisivanje gradiva
 • osnovno razvrstavanje (abecedno, kronološko)
 • digitalizacija, obrada digitalizirane građe te organizacija i osiguravanje pristupa

      G. Informacijski sustavi, repozitoriji i portali

Rad na nacionalnim, tematskim i institucijskim informacijskim servisima: digitalnim arhivima, digitalnim repozitorijima i bazama podataka.

 • CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija
 • Tko je tko u hrvatskoj znanosti
 • HRČAK – repozitorij hrvatskih časopisa u otvorenom pristupu
 • ŠESTAR – repozitorij znanstvene opreme
 • hr

 

Poslovi

Općenito:

 • suradnja na izgradnji i održavanju informacijskih servisa u mrežnom okruženju (bibliografija, repozitorija radova, baza podataka)
 • upoznavanje sa sučeljima i informacijskom arhitekturom
 • prepoznavanje problema i suradnja na unaprjeđivanju servisa
 • upoznavanje s autorskopravnim pitanjima.

Komunikacijske vještine:

 • komunikacija sa znanstvenicima – autorima radova i korisnicima (čitateljima);
 • suradnja na osiguravanju online podrške korisnicima informacijskih servisa u mrežnom okruženju
 • komunikacija s uredništvima časopisa (HRČAK)
 • međusobno upoznavanje i suradnja studenata, timski rad.

Katalogizacija, bibliografija:

 • upoznavanje s bibliografskim alatima (CROSBI, HRČAK)
 • upoznavanje sa strukturom bibliografskog zapisa (HRČAK, CROSBI)
 • upoznavanje s posebnostima različitih vrsta publikacija (knjige, časopisi, konferencijska priopćenja, kvalifikacijski radovi i dr. (CROSBI, HRČAK)
 • upoznavanje sa znanstvenim i stručnim časopisima, bibliografskim opisima i strukturom (HRČAK, CROSBI)
 • upoznavanje i korištenje identifikatora: ISSN, ISBN, DOI, URN:NBN, ORCID, OpenURL i dr.
 • Izrada, održavanje i korištenje normativnih datoteka (Tko je tko u hrvatskoj znanosti, CROSBI, ŠESTAR).

Indeksne publikacije:

 • provjeravanje indeksiranosti časopisa u različitim indeksnim publikacijama i bazama podataka.

Pretraživanje:

 • kontrola točnosti podataka korištenjem informacijskih izvora kao sto su knjižnični katalozi, bibliografije, online baze podataka, mrežne stranice izdavača i sl.
 • usavršavanje vještina učinkovitog pretraživanja
 • vještine IT-a
 • izrada različitih pregleda, tabličnih prikaza, web stranica i sl.
 • upoznavanje s novim trendovima i promjenama u znanstvenom izdavaštvu
 • upoznavanje s konceptima otvorene znanosti i otvorenog pristupa znanstvenoistraživačkim podacima.