Sveučilište u Zadru - Odjel za informacijske znanosti

2. upisni rok za upis na izvanredni diplomski studij

Sveučilište u Zadru raspisuje

N A T J E Č A J

za upis 28 studenata na Izvanredni dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) u ak. god. 2015./2016.

 • Studij traje dvije godine (četiri semestara).
 • Izvoditelj studija je: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru.
 • Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 5. 10. 2015. osobno ili se šalju poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Tajništvo, Ul. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar, s naznakom „Prijava na Natječaj za Izvanredni dvogodišnji studij“

Razredbeni ispiti održat će se 10. 10. 2015. s početkom u 09:00h, a objava rezultata u 12:30h. Nakon objave rezultata slijedi upis kandidata koji su položili razredbeni ispit.

Studij nosi 120 ECTS-a. Upisuje se 28 polaznika.

Cijena studija je 5.500,00 kuna po semestru.

Preuzmite cjeloviti tekst natječaja.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavni obrazac te priložiti sljedeće dokumente: 

 • domovnicu,
 • rodni list,
 • potvrdu o završetku studija,
 • prijepis ocjena,
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

POPIS LITERATURE ZA PRIPREMU ZA RAZREDBENI ISPIT

 • Pristupnici koji su završili preddiplomski studij i stekli akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika iz područja informacijskih znanosti ne polažu razredbeni ispit;
 • Pristupnici koji su završili drugi preddiplomski studij ili višu školu i stekli akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika odnosno koji su svoj stupanj izjednačili sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika (obvezno polažu ispit prema navedenoj literaturi);
 • Pristupnici koji su završili bilo koji četverogodišnji sveučilišni studij ili magisterij struke izvan područja informacijskih znanosti (obvezno polažu ispit prema navedenoj literaturi).

Literatura određena za razredbeni ispit pokriva 4 područja koja su označena brojevima od I. do IV. Ispit je pismeni. Za uspješni prolazak razredbenog ispita, potrebno je ostvariti minimalno 50% iz svakog pojedinog područja.

TEMELJNA LITERATURA ZA RAZREDBENI ISPIT ZA IZVANREDNI DIPLOMSKI STUDIJ INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, AK. GOD. 2015./2016.

I.

 1. Jurić, Š. Hrvatske inkunabule. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost iumjetnost / uredio Eduard Hercigonja. Zagreb : Školska knjiga, 2000. SvezakII : srednji vijek i renesansa : (XIII – XVI. stoljeće). Str. 495-524.
 2. Pelc, M. Pismo – knjiga – slika. Uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb : Golden marketing, 2002. Str. 237–276.
 3. Solar, M. O lošem ukusu. // Nakon smrti Sancha Panze: eseji i predavanja o postmodernizmu. Naklada Ljevak: Zagreb, 2009. Str. 197-217.
 4. Stipčević, A. Povijest knjige. 2. prošireno i dopunjeno izd.Zagreb : Matica hrvatska, 2005. Str. 482-489; 701-718.
 5. Stričević, I.; Jelušić, S. Informacijske potrebe i čitateljski interesi građana Hrvatske. // Međunarodni interdisciplinarni stručni skup Knjiga i slobodno vrijeme: Zbornik radova / uredništvo Elli Pecotić et al. Split: Gradska knjižnica Marka Marulića, 2011. 16-31.
 6. Tomašević, N.; Ljevak Lebeda, I. Role of publishing in the cultural and creative industry. // Knygotyra 62 (2014), str. 47–59. URL: http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/51/articles/3610/public/47-59.pdf

 II.

 1. Borgman, C. Od Gutenberga do globalnog informacijskog povezivanja: pristup informaciji u umreženom svijetu. Lokve ; Naklada Benja : Zadar ; Gradska knjižnica Zadar, 2002. (prva dva poglavlja)
 2. Rubinić, D.; Stričević, I. Informacijsko opismenjavanje studenata: potrebe i perspektive. // Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica 11.-14. travnja 2011. Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova / uredile Alisa Martek i Elizabeta Rybak Budić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 173-186.
 3. Tadić, K. Rad u knjižnici: priručnik za knjižničare. (Prva tri poglavlja)URL: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm ( poglavlje, II. poglavljeIII. poglavlje)
 1. Petr, Kornelija; T. Aparac-Jelušić. Uloga sveučilišnih knjižnica u novim pristupima akademskom obrazovanju. Zbornik radova „Težakovi dani“ /ur. S. Tkalac i J. Lasić-Lazić. Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 159-171.
 1. Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. 2. dopunjeno i prošireno izd. Lokve : Naklada Benja, 2007. Str. 9-44.

III.

 1. Horvat, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka: Naklada Benja, 1995. Str. 9-26, 93-120.
 2. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve: Benja, 2005. Str. 1-67.
 3. Willer, M. UNIMARC u teoriji i praksi. Rijeka: Benja, 1996. Str. 13-64.
 4. McIlwaine, I. C. Univerzalna decimalna klasifikacija: upute za uporabu. Lokve ; Zagreb : Naklada Benja : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2003. Str. 1-21. (Prva dva poglavlja)

IV.

 1. Oraić Tolić, D. Strategije i tehnike akademskog pisma. // Akademsko pismo: strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak, 2011. Str. 164-235; 259-303; 435-474.
 1. Stojanovski, J. (R)evolucija znanstvenih časopisa. // Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta, mogućnosti / uredila Ivana Hebrang Grgić. Zagreb: Školska knjiga, 2015. Str. 55-76.

Bodovanje na razredbenom ispitu za formiranje rang liste kandidata

Ispiti se polažu u okviru razredbenog postupka. Svaka kategorija pristupnika ima propisane uvjete za upis na studij, a onima koji polažu razredbeni ispit objavljena je literatura za pripremu na http://iz.unizd.hr

Bodovi koje je moguće prikupiti na razredbenom postupku, ovisno o kategoriji pristupnika: 80

(Svaki ispit nosi 20 bodova. Ukupno 4 cjeline ispita, ukupno maksimalno 80 bodova.)

1) prvostupnici koji su završili Informacijske znanosti - knjižničarstvo upisuju se izravno, bez polaganja razredbenih ispita. Izravno dobivaju 50 bodova. Ostalih 30 bodova dobivaju ovisno o prosjeku ocjena s preddiplomskog studija:

Prosjek ocjena

Bodovi

2.0-2.5

5

2.6-3.0

10

3.1-3.5

15

3.6-4.0

20

4.1-4.5

25

4.6-5.0

30

 

2) drugi prvostupnici i pristupnici koji su završili neki od četvorogodišnjih studija ili neki magisterij struke polažu razlikovni ispit na temelju propisane i objavljene literature.

3) pristupnici koji su završili stručni studij - polažu razredbeni ispit i mogu se upisati uvjetno. Stručno vijeće Odjela određuje uvjet koji trebaju ispuniti do upisa u 3. semestar.

Theme picker