SVEUČILIŠTE U ZADRU

KLASA: 602-04/17-03/02

URBROJ: 2198-1-79-10/17-03

Zadar, 13. srpanj 2017.

 

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. u svezi čl. 77. st. 1., 2., 3. i 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, svibnja 2017.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015), na X. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2017./2018. od 27. lipnja 2017., donesena je odluka i raspisan

 

N A T J E Č A J

za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog

studija "Informacijske znanosti" na Sveučilištu u Zadru

za stjecanje akademskog stupnja

magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.)

u akad. god. 2017./2018. (na temelju rezultata razredbenog postupka)

 

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 35 polaznika, od toga 30 hrvatskih i 5 stranih državljana. Studij se neće izvoditi ako je broj prijavljenih polaznika manji od 10.

Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar (5.500,00 kn po semestru).

Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 4. 9. 2017. osobno ili se šalju poštom na adresu:

Odjel za informacijske znanosti (tajništvo)

Sveučilište u Zadru

Prijava na Natječaj za upis na izvanredni studij

Ul. Franje Tuđmana 24 i

23000 Zadar, Hrvatska

Razredbeni ispit (esej) za pristupnike s neistovrsnih studija održat će se 8. 9. 2017. u 11:00. Upis pristupnika obavljat će se od konačnosti rang liste do 15. 9. 2017.

 

UPIS NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA:

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

 

Na razredbeni postupak mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili:

A) istovrsni sveučilišni preddiplomski studij i stekli zvanje sveučilišnog prvostupnika informacijskih znanosti, knjižničarstva ili informatologije (180 ECTS bodova);

B) neistovrsni sveučilišni ili stručni preddiplomski studij (180 ECTS bodova), predbolonjski stručni studij izjednačen sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika (potvrdu o izjednačavanju dostavljaju kandidati), sveučilišni diplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski studij (predbolonjski) - uz obvezno polaganje utvrđenih razlikovnih obveza do kraja drugog semestra (do 15 ECTS bodova; cijena 100,00 kn po jednom ECTS-u). Moguće je priznavanje ispita s prethodnog predbolonjskog ili bolonjskog neistovrsnog diplomskog studija. O priznavanju ispita (predmeta) ili dijela ispita/predmeta na prijedlog predmetnog nastavnika odlučuje Stručno vijeće tijekom studija. Sadržaj i opseg razlikovnih obveza utvrđuje Povjerenstvo na razredbenom postupku uvidom u dokumentaciju pristupnika s prethodnog studija, a konačnu odluku donosi Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti.

Razredbeni postupak za izvanredni diplomski studij "Informacijske znanosti" provodi se u ljetnom, a po potrebi i u jesenskom roku.

Prijave za razredbeni postupak za ljetni rok primaju se od dana objave natječaja do zaključno sa 4. rujnom 2017. radnim danom od 9 do 12 sati.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak za upis na izvanredni studije objavljen je na mrežnom sjedištu Odjela za informacijske znanosti: http://iz.unizd.hr. Obrazac prijave na razredbeni postupak može se preuzeti i u tajništvu Odjela za informacijske znanosti radnim danom od 9 do 12 sati.

Prijave na razredbeni postupak predaju se u tajništvu Odjela za informacijske znanosti ili se mogu poslati preporučenom poštom na:

Sveučilište u Zadru

Odjel za informacijske znanosti (tajništvo)

Prijava na Natječaj za upis na izvanredni studij

Ul. Franje Tuđmana 24 i

23000 Zadar, Hrvatska

 

 

Uz prijavu na razredbeni postupak treba priložiti:

 a) svjedodžbu o završenom istovrsnom sveučilišnom preddiplomskom studiju i stečenom zvanju sveučilišnog prvostupnika informacijskih znanosti, knjižničarstva ili informatologije (180 ECTS bodova) ili svjedodžbu o završenom neistovrsnom sveučilišnom ili stručnom preddiplomskom studij (180 ECTS bodova), predbolonjskom stručnom studiju izjednačenom sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika (potvrdu o izjednačavanju dostavljaju pristupnici), sveučilišnom diplomskom studiju ili četverogodišnjem dodiplomskom studij (predbolonjski). Pristupnici koji su završili predbolonjski stručni studij izjednačen sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika dužni su priložiti potvrdu o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva izdanu od strane matičnog visokog učilišta. Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij ili drugi studij naveden u općim odredbama natječaja završili u inozemstvu prilažu rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1),

 b) dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

 c) presliku indeksa odgovarajućeg preddiplomskog studija ili drugog studija navedenog u općim odredbama natječaja prilažu pristupnici koji nisu dobili dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

 d) rodni list (hrvatski državljani),

 e) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije),

 f) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

 g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 200,00 kn (svi pristupnici). Uplatnice se preuzimaju u tajništvu Odjela za informacijske znanosti.

 

Pristupnici su dužni dostaviti dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (prijepis ocjena s prethodnog studija ili odgovarajuća službena/ovjerena potvrda o poznavanju engleskog jezika).

 

Prijave na razredbeni postupak bez traženih priloga neće se razmatrati.

Slobodna mjesta za izvanredne studije u jesenskom roku akad. god. 2017./2018. objavit će se na mrežnom sjedištu Odjela za informacijske znanosti: http://iz.unizd.hr.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Odabir pristupnika obavlja se u razredbenom postupku.

U razredbenom postupku može se ostvariti do 1000 bodova.

Pristupnici sa završenim istovrsnim studijem ostvaruju pravo na izravan upis. Upis pristupnika sa završenim neistovrsnim studijem vrši se prema bodovnoj rang listi koja se sastavlja na temelju:

a) prosjeka ocjena s prethodnog studija (maksimalno 750 bodova) i

b) eseja na izabranu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti (maksimalno 250 bodova).

Uspjeh na prethodnom studiju i pripadajuće bodove utvrđuje nastavničko (razredbeno) povjerenstvo.

Razredbeni ispit (esej) za pristupnike s neistovrsnih studija održat će se 8. 9. 2017. u 11:00.

Na razredbeni ispit (esej) pristupnici s neistovrsnih studija trebaju doći osobno te donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Esej se piše na računalu u računalnoj učionici 41.

Literatura na temelju koje se piše esej bit će objavljena na mrežnom sjedištu Odjela za informacijske znanosti (http://iz.unizd.hr).

Uspjeh na eseju ocjenjuje i vrednuje nastavničko (razredbeno) povjerenstvo po unaprijed određenim kriterijima tako da zbroj bodova za esej iznosi 250 bodova. Razredbeni prag na eseju iznosi najmanje 150 bodova (60%). Pristupnici koji ne prijeđu razredbeni prag nisu položili razredbeni ispit i na uvrštavaju se na rang listu, već se evidentiraju na kraju rang liste, po abecednom redu s bodovima za uspjeh na prethodnom studiju i na eseju, bez navođenja ukupnog broja bodova.

Na temelju rezultata razredbenog postupka (uspjeha na prethodnom studiju i na razredbenom ispitu - eseju za pristupnike s neistovrsnih studija), nastavničko (razredbeno) povjerenstvo sastavlja rang liste pristupnika.

Ako rezultat razredbenog postupka preračunat u bodove ne daje cijeli broj bodova, rezultat se zaustavlja na drugoj, zaokruženoj decimali.

U razredbenom postupku nastavnička (razredbena) povjerenstva će sastaviti:

 • Rang listu D - izvanredni studenti: Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj, pristupnici s posebnim statusom i državljani država članica Europske unije,
 • Rang listu F - izvanredni studenti: strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije,

Rang liste pristupnika za izvanredne studije objavljuju se na mrežnom sjedištu Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr, na mrežnom sjedištu Odjela za informacijske znanosti: http://iz.unizd.hr i na oglasnoj ploči Odjela, u roku 24 sata od završetka razredbenog postupka.

Pristupnici imaju pravo prigovora protiv rang lista, u roku 24 sata od objave rang lista.

Prigovori se podnose nastavničkom (razredbenom) povjerenstvu, u pisanom obliku, putem tajništva nadležnog odjela.

Nastavničko (razredbeno) povjerenstvo dužno je provjeriti osnovanost prigovora i donijeti konačnu rang listu u roku 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora.

Konačne rang liste pristupnika za izvanredne studije objavit će se na mrežnom sjedištu Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr, na mrežnom sjedištu Odjela za informacijske znanosti: http://iz.unizd.hr i na oglasnoj ploči Odjela, u roku 24 sata od donošenja.

 

ŠKOLARINA

Izvanredni studenti - hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i pristupnici s posebnim statusom plaćaju školarinu.

Školarina izvanrednih studenata - hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskih državljana s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvata izvan Hrvatske (Hrvata s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvata bez državljanstva Republike Hrvatske), stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, državljana država članica Europske unije, osoba bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i pristupnika s posebnim statusom u akad. god. 2017./2018. za izvanredni jednopredmetni diplomski sveučilišni studij "Informacijske znanosti" iznosi 11.000,00 kn godišnje.

Školarina se plaća u dvije jednake rata i to: 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar studija.

O visini školarine za akad. god. 2018./2019. i dalje donijet će se posebna odluka.

Svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano, plaćaju školarinu, u akad. god. 2017./2018. na izvanrednom jednopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju "Informacijske znanosti" plaćaju školarinu i to 33.000,00 kn godišnje,

Školarina se plaća u dvije jednake rata i to: 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar studija.

O visini školarine za izvanredne studente - strane državljane akad. god. 2018./2019. i dalje donijet će se posebna odluka.

 

UPISI

Pristupnici za prvu godinu izvanrednog studija upisuju se na izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka (Rang lista D i Rang lista F) i to:

 1. pristupnici iznad crte, podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se u propisanom roku,
 2. pristupnici ispod crte, podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za upis na izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se u propisano vrijeme, na temelju prozivke, na nepopunjena mjesta (ako ih ima), do popunjenja upisne kvote za upis na temelju rezultata razredbenog postupka. Prioritet upisa imaju pristupnici s višim mjestom (višim brojem bodova) na rang listi.

Upis u ljetnom roku:

Upisi u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija "Informacijske znanosti" u ljetnom roku obavljat će se od konačnosti rang liste do 15. 9. 2017.

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te popuniti matični i prijavni list i priložiti izvorne dokumente:

 • svjedodžbu o završenom istovrsnom sveučilišnom preddiplomskom studiju i stečenom zvanju sveučilišnog prvostupnika informacijskih znanosti, knjižničarstva ili informatologije (180 ECTS bodova) ili svjedodžbu o završenom neistovrsnom sveučilišnom ili stručnom preddiplomskom studij (180 ECTS bodova), predbolonjskom stručnom studiju izjednačen sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika (potvrdu o izjednačavanju dostavljaju pristupnici), sveučilišnom diplomskom studiju ili četverogodišnjem dodiplomskom studijy (predbolonjski). Pristupnici koji su završili predbolonjski stručni studij izjednačen sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika dužni su priložiti potvrdu o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva izdanu od strane matičnog visokog učilišta. Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij ili drugi studij naveden u općim odredbama natječaja završili u inozemstvu prilažu rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1),
 • dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima (pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima),
 • presliku indeksa preddiplomskog studija (prilažu pristupnici koji nisu dobili dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima),
 • rodni list (strani državljani prilažu drugi odgovarajući dokument),
 • domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),
 • dvije fotografije (4x6 cm),
 • dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn,
 • dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica) za zimski semestar izvanrednog studija u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn), 
 • dokaz o uplati školarine za zimski semestar studija

 

Pristupnici su dužni prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme cjelokupnog trajanja studija i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. god. 2017./2018. uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2017./2018.

Uplatnice za trošak indeksa, upisa, školarine, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice) preuzimaju se u odjelnom tajništvu.

 

 

Rektor

Prof. dr. sc. Dijana Vican

 

BILJEŠKA:

 

Skraćeni natječaj je objavljen:

........ 7. 2017. u Zadarskom listu i

 1. 7. 2017. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.

 

Cjeloviti natječaj je objavljen:

 1. 7. 2017. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.

 

Odluka o raspisu natječaja je objavljena:

 1. 7. 2017. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.

 

U Zadru, 13. 7. 2017.

 

Rektor

Prof. dr. sc. Dijana Vican