UPUTE ZA CITIRANJE

Bilješke (fusnote)

Bilješke (objasnidbene i bibliografske) navode se na dnu stranice (putem umetanja fusnota). U objasnidbenim se bilješkama pobliže označava određeni dio teksta ili daju dodatni podaci i komentari. U bibliografskim se bilješkama donose podaci o izvoru iz kojega je preuzet citat/navod ili misao.

Primjer bilješke ispod teksta za knjigu:

Plevnik, Danko. Fortuna čitanja. Osijek : Hrvatsko čitateljsko društvo, 2006. Str. 20.

Primjer bilješke ispod teksta za časopis:

1 Verona, Eva. Restauracija novina u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7, 3/4(1961), str. 242. 

Primjer bilješke ispod teksta za zbornik:

Usp. Petr, Kornelija; Vrana, Radovan; Aparac, Tatjana. Web based LIS education : potentials and feasibility of regional models. // Continuing professional education for the information society : the fifth World conference on professional education for the library and information science professionals / edited by Patricia Layzell Ward. Muenchen : Saur, 2002. Str. 206.

Bilješke treba označiti u tekstu u neprekinutom nizu od 1 naviše. U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice, kada se navod pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku "Navedeno djelo" ili "Op. cit.", popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (od-do) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora. I latinska i hrvatska oznaka su valjane, a važno je upotrebljavati dosljedno onu oznaku za koju se autor teksta odluči.

Oznaka „Isto“ ili „Ibid“ koristi se ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom. I latinska i hrvatska oznaka su valjane, a važno je upotrebljavati dosljedno onu oznaku za koju se autor teksta odluči. Uz njih se dodaje broj stranice ukoliko je navod preuzet s različite stranice istog djela. Ako je navod preuzet s iste stranice kao i prethodni (i koja je prema tome već navedena), stranica se uz oznake Ibid ili op. cit. ne piše ponovno. Oznaka Ibid koristi se i ako se u sljedećoj fusnoti rabi isti izvor, ali je ona navedena na novoj stranici.

Primjer:

1 Usp. Mišić, Jelka. Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova I. Zagreb : Izdanje i naklada Leksikografskog zavoda FNRJ, 1956. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4, 1-4(1955- 1957), str. 104-106.

2 Usp. Švab, Mladen. Mate Ujević, utemeljitelj suvremene hrvatske enciklopedike. // Radovi Leksikografskog zavod «Miroslav Krleža». Razdio za leksikografiju, enciklopediku i

informatiku 2(1992), str. 9-73.

3 Ibid, str. 49.

4 Ibid.

5 Mišić, Jelka. Op. cit, str. 108.

Za posredno citiranje koristi se izraz « Citirano prema (Navedeno prema): Posredno citirati znači citirati određenog autora/djelo koje je već citirano unutar drugog izvora koji koristimo.

Primjer citiranja u bilješci ispod teksta:

Aitchinson, Jean; Gilchrist, Alan. Thesaurus construction. 2nd ed. London : Aslib, 1987. Citirano prema: Rowley, Jennifer. The controlled versus natural indexing languages debate revisited : a perspective on information retrieval practice and research. // Journal of information science 20, 2(1994), str. 112.

U popisu literature ovako se posredno citirano djelo ne navodi, već se navodi samo izvorno djelo iz kojega je preuzet citat.

Citati

Citirati  se  može  izravno,  koristeći  navodnike,  i  neizravno,  prepričavanjem/kompliliranjem/ sažimanjem. Preporuča se neizravno citiranje.

Citat koji se izravno prenosi  iz teksta drugog autora stavlja se u navodne znakove. Ako se izravno citira veći dio teksta, a jedan dio se želi ispustiti, ispušteni dio označava se znakom […].

Za neizravno citiranje u bilješkama se koristi izraz Usp. (usporedi).

Preporuča se citate duže od dva retka izdvajati u tekstu tako da se citirani tekst uvuče i da se piše bez proreda.

U slučaju da se u tekstu navodi citat iz knjige pisane na kojem stranom jeziku, potrebno je prevesti citat na hrvatski jezik, a u zagradi nakon citata napisati (preveo Ime i prezime). Ime prevoditelja potrebno je napisati i u slučaju kada je prevoditelj autor rada i u slučaju kada je to neka druga osoba.

VAŽNO: Svako namjerno ili nenamjerno preuzimanje tuđeg teksta bez navođenja izvora smatra se plagijatom te je neetično i kažnjivo.

Upute za citiranje različitih vrsta izvora

Knjiga

Prezime, Ime autora. Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju ako postoji. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.

  • kod knjiga koje imaju dva ili tri autora navodi se: Prezime, Ime prvog autora; Prezime, Ime drugog autora; Prezime, Ime trećeg
  • kod knjiga koje imaju četiri i više autora navodi se: Prezime, Ime prvog autora…[et ].
  • kod knjiga koje nemaju podatak o autoru navodi se: Naslov / podatak o

Primjer citiranja knjige koja ima jednog autora:

Manguel, Alberto. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001.

Primjer citiranja knjige koja ima do tri autora:

Babić, Stjepan; Finka, Božidar; Moguš, Milan. Hrvatski pravopis. Zagreb : Školska knjiga, 1995.

Primjer citiranja knjige koja ima četiri i više autora:

Srića, Velimir…[et al]. Menedžerska informatika. Zagreb : MEP Consult : Delfin : HITA Poslovna akademija, 1999.

Primjer citiranja knjige koja nema podatak o autoru:

Antologija hrvatske kratke priče / priredio Miroslav Šicel. Zagreb : Disput, 2001.

Poglavlje u knjizi

Prezime, Ime autora. Naslov poglavlja. // Naslov knjige / Ime i prezime autora knjige. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja. Početna i završna stranica.

Primjer:

Petrak, Jelka. Traženje informacija u medicini. // Uvod u znanstveni rad u medicini / Matko Marušić i suradnici. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. Str. 116 - 124.

Natuknica u enciklopediji

Prezime, Ime autora natuknice (ako postoji). Naslov natuknice. // Naslov enciklopedije. Podatak o izdanju (ako postoji). Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja prvog i zadnjeg sveska (ukoliko enciklopedija ima više svezaka). Godina izdavanja sveska u kojemu se nalazi natuknica. Stranica.

Primjer:

Bibliografija. // Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 3. izd. Zagreb: JLZ, 1977-1985. Sv. 1. 1977.

Članak u časopisu

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta, broj(godina), početna-završna stranica.

Primjer:

Aparac-Jelušić, Tatjana. Knjižnična znanost u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća.

// Vjesnik bibliotekara Hrvatske 40, 1/2(1997), str. 139-152.

Članak u novinama

Prezime, Ime autora. Naslov rada : podnaslov. // Naslov novina oznaka sveska/godišta, broj(dan, datum), početna-završna stranica.

Primjer:

Pofuk, Branimir. Veličanstvena opera. // Jutarnji list 55, 102.020(subota, 4.2.2006.), str. 44.

-ako je autor potpisan samo inicijalima, navode se iza naslova i znaka /

Primjer:

Cimet za budnost u vožnji / I.V. // Večernji list 46, 15.170(subota, 4.2. 2006), str. 86.

Rad u zborniku

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov zbornika / podatak o uredniku. Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja. Početna-završna stranica.

Primjer:

Anzulović, Neda. Aleksandar Stipčević : biografija i bibliografija radova. // Izazovi pisane baštine: zbornik radova u povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića / uredila Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek: Filozofski fakultet, 2005. Str. 7-37.

Elektronički izvori

Prezime, Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov, datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

Primjer:

Tatjana Aparac-Jelušić. Education for Digital Libraries: Challenges, Developments and Cooperation.  // 10th Bled Forum on Europe Foresight Conference: The Role of Culture in Knowledge Society, Contribution to the European Year of Creativity and Innovation 2009. Bled, 03. 2009. URL: http://www.bled-forum.org/eng/10th_bled_forum_on_europe.html (2009-10-24)

Članak u elektroničkom časopisu

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta, broj(godina). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

Primjer:

Petr, Kornelija; Vrana, Radovan; Aparac-Jelušić, Tatjana. Obrazovanje na daljinu: mogući model u području knjižnične i informacijske znanosti Hrvatske. // Časopis Edupoint 2, 2(2002). URL: http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/index.html  (2002-01-22)

Članak na mrežnoj stranici

Prezime, Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov, datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

Primjer:

Lauder, John; Matheson, Ann. Newsplan 2000 project : completion report to the heritage lottery fund, 2005. URL: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/newsplan2000final.pdf (2006-01-13)

Primjer članka na mrežnoj stranici koji nema autora:

Dynamic action plan, 2005. URL:http://www.minervaeurope.org/publications/dap/dap.pdf (2005-11-20)

Mrežna stranica

Naslov stranice. Potpuna URL adresa (datum pristupa stranici)

Primjer:

Hrvatsko knjižničarsko društvo. URL: http://www.hkdrustvo.hr/ (2006-03-01)

CD-ROM

Podaci se navode ovisno o tome radi li se o knjizi, časopisu, zborniku. Na kraju se se dodaje oznaka [CD-ROM]

Primjer:

Čujić, Maja; Faletar, Sanjica; Gavranović, Drahomira. Free vs. fee-based library services in Eastern Croatia. // Library and information in multicultural societies: proceedings / the 12th Bobcatsss symposium 26-28 January 2004. in Riga, Latvia. Boras: University College, 2004. Str. 76-83 [CD-ROM]

Listserv, newsgroup, e-mail

Prezime, Ime autora (ako je poznato). Predmet poruke (subject ), datum poruke ako se razlikuje od datuma kad je pročitana. Adresa listserv ili newslist računala poslužitelja (datum čitanja poruke)

Kod osobnih e-mail poruka izostavlja se adresa.

Primjer listserv poruke:

Levitt, Jonathan. Fourth discussion topic. Euro_Student_ASIST@yahoogroups.com (2006- 03-03)

Primjer newsgroup poruke:

Ferić, Petar. Novosti, 25.02.2006. hr.soc.grad.osijek. (2006-03-12)

Primjer e-mail poruke:

Cameron, Martha. Library. Osobna poruka. (2006-03-09)

Usmeni izvori

Intervju:

Prezime, Ime intervjuirane osobe. Osobni intervju. Datum intervjua.

Primjer:

Hayes, Bob. Osobni intervju. 11. 3. 2006.

Audiovizualna građa (zvučna kaseta, video kaseta, DVD, CD)

Prezime, Ime autora. Naslov. Mjesto : Izdavač, godina izdavanja. [Medij]

Primjer:

Adcock, Fleur…[et al.]. The poetry quartets. London: The British Council: Bloodaxe Books, 1998. [Zvučna kaseta]

Wai, Lana. Yoga. Ljubljana : Videoart, 2003. [Video kaseta]